Política de Privacitat i Protecció de dades personals

En compliment del Reglament UE 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, t’informem que el responsable del tractament de les teves dades personals és l’associació Obertament.

Obertament, Associació Catalana per a la Lluita contra l’Estigma en Salut Mental té la seva seu a Barcelona (08010), Ronda Sant Pere, 28-30 Entresòl C, CIF núm. G65472011, i està inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 44816 – J / 1.

Totes les dades sota responsabilitat d’Obertament seran tractades d’acord amb les exigències legals, i es guardaran les degudes mesures de seguretat, tant tècniques com organitzatives, que garanteixen la seva confidencialitat.

El Delegat de protecció de dades és el responsable que vetlla pel compliment diligent de la normativa de protecció de dades de caràcter personal. Pots contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a l’adreça postal d’Obertament, o a l’adreça electrònica dadespersonals@obertament.org

1. Com hem obtingut les dades de caràcter personal?

Les teves dades de caràcter personal les hem obtingut a través de les relacions prèvies que has mantingut amb Obertament, o amb motiu de les relacions que mantens en l’actualitat amb la nostra entitat, bé per la teva condició de soci o donant, per ser o haver estat activista o haver participat en alguna de les nostres campanyes, bé per haver sol·licitat que et remetem informació sobre les nostres activitats, campanyes i iniciatives.

Només les persones majors de 16 anys (incloses) poden donar el seu propi consentiment. Per als menors d’aquesta edat es requereix el consentiment dels pares o els tutors legals de l’infant.

2. Quines dades personals tractem?

Les dades personals que podem tractar per a les finalitats legítimes que més endavant s’expliquen, són les següents:

 • Nom i cognoms, DNI, data de naixement, sexe, idioma de preferència, correu electrònic, telèfon, adreça postal, Facebook
 • Dades bancàries i aportació econòmica
 • Organització en la qual treballes/col·labores i càrrec
 • Tipus de relació amb ObertamentTambé t’informem que tractarem aquelles dades addicionals que voluntàriament ens facilitis durant les futures relacions i interaccions que mantinguis amb Obertament, incloses les que provinguin d’una xarxa social o una altra aplicació. Aquestes dades depenen de la teva pròpia configuració de privacitat, ús de la xarxa social o aplicació, així com de les polítiques de privacitat pròpies de cada xarxa social o aplicació, de manera que et recomanem llegir-les amb atenció abans de facilitar-nos dades a través d’aquestes xarxes socials o aplicacions.

3. Per a què tractem les teves dades personals?

Per complir amb la nostra missió de lluita contra la discriminació i l’estigma de les persones amb trastorn de salut mental, tractem les dades dels nostres socis, donants, activistes, referents d’entitat/empresa i interessats per les següents finalitats:

 • Enviar informació sobre Obertament via telèfon, correu postal o correu electrònic fins i tot quan la nostra relació hagi acabat, llevat que l’interessat manifesti el contrari.
 • Demanar donatius, increments de quota i altres tipus de participació (signar campanyes, escriure en blocs, assistir a actes, etc.).
 • Convidar a formacions que organitzi Obertament, esdeveniments o altres activitats relacionades amb la lluita contra l’estigma.
 • Enviar informació oficial com el certificat anual de donacions.
 • Realitzar enquestes de satisfacció.
 • Activitats bàsiques d’elaboració de perfils, d’acord amb la informació que directament ens has proporcionat, i destinada a assegurar l’adequada gestió de les anteriors activitats.

Addicionalment, també tractem les teves dades per a l’enviament de comunicacions promocionals sobre activitats, campanyes i iniciatives de naturalesa similar a les que hagis participat amb anterioritat.

Pots oposar-te a rebre aquest tipus de comunicacions promocionals, ara o en qualsevol altre moment, enviant un email a l’adreça electrònica del nostre Delegat de Protecció de Dades, dadespersonals@obertament.org o dirigint una sol·licitud a la nostra adreça postal, a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades.

4. Per quin motiu podem tractar les teves dades personals?

El tractament de les teves dades personals relacionat amb el manteniment de la teva relació amb Obertament com a soci, donant, activista, referent d’entitat/empresa o interessat, està legitimat en resultar necessari per complir les obligacions contractuals derivades d’aquesta relació.

El tractament de les teves dades personals per a l’enviament d’informació promocional sobre activitats, campanyes o iniciatives d’Obertament similars a les que hagis participat, respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.5. Quan i per quin motiu podem facilitar les teves dades a tercers?

En cas de dissolució d’Obertament, i sempre demanant-te la teva confirmació expressa, podrem cedir les teves dades a les entitats fundadores perquè et remetin informació de les activitats que ofereixen. Les entitats fundadores d’Obertament són ADEMM- Associació Pro-Salut Mental Catalunya, Federació Salut Mental Catalunya, la Unió Catalana d’Hospitals, el Consorci de Salut i Social de Catalunya i el Fòrum de Salut Mental.

Les teves dades podran ser cedides als destinataris que s’indiquen a continuació, pels motius que a continuació s’expliquen:

 • Administracions Públiques: per al compliment de les obligacions legals a què Obertament està subjecta per la seva activitat.
 • Aquelles cessions a tercers que siguin necessàries per complir amb les obligacions derivades de les campanyes, activitats i iniciatives en les que voluntàriament participis.
 • Proveïdors que necessitin accedir a les teves dades per a la prestació dels serveis que Obertament hagi contractat, i amb els quals té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessaris i exigits per la normativa per protegir la seva privacitat.

6. Durant quant de temps guardarem les teves dades?

Les teves dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació amb Obertament i, després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals. En aquest supòsit, es tractaran a efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les teves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades.

7. Quins són els teus drets?

Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat, dirigint-te per escrit a Obertament enviant un email a l’adreça electrònica del nostre Delegat de Protecció de Dades, dadespersonals@obertament.org o dirigint una sol·licitud a la nostra adreça postal, a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades.

Així mateix, si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privacitat, pots presentar una reclamació al nostre Delegat de Protecció de Dades, a través de les adreces postal i electrònica indicades, o davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades, a través de la seva seu electrònica o de la seva adreça postal.